Certyfikat Instalatora Mikroinstalacji OZE

wydawany przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego (UDT)     (Stan prawny na dzień 01.04.2024)


Organizujemy szkolenia praktyczne dla osób ubiegających się o wydanie certyfikatu instalatora OZE. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi tego dokumentu. Zapraszamy także do odwiedzenia strony, na której opisujemy każdy certyfikat potwierdzający praktyczne umiejętności, który można uzyskać po odbyciu naszych zajęć.

Certyfikat UDT jest dokumentem potwierdzającym posiadanie przez instalatora kwalifikacji do montażu jednego z poniżej wymienionych systemów korzystania z odnawialnych źródeł energii:

 • kotłów i pieców na biomasę
 • systemów fotowoltaicznych
 • słonecznych systemów grzewczych
 • pomp ciepła
 • płytkich systemów geotermalnych

Posiadanie niniejszego certyfikatu od 1 stycznia 2016 roku jest co do zasady wymogiem dla instalatora przy instalacjach OZE dofinansowanych ze środków publicznych. Przy pozostałych instalacjach certyfikat jest dodatkowym uprawnieniem i może podnieść wiarygodność osoby dokonującej montażu mikro oraz małych instalacji.


Aby uzyskać certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii, instalator musi spełnić szereg wymagań. Wymagania te rozdzielono na dwie grupy:
I. instalatorów, którzy ukończyli szkolenie w akredytowanym ośrodku szkoleniowym i zdali egzamin,
II. instalatorów posiadających wykształcenie zawodowe w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej lub wykształcenie wyższe w określonej specjalności lub na określonym kierunku.Aby uzyskać certyfikat, instalatorzy zaliczający się do grupy I muszą spełnić warunki wynikające z zapisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478, z późn. zm.). Zgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy, Certyfikat może być wydany instalatorowi, który:

1) posiada:

a) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 

b) dokument potwierdzający kwalifikacje związane z instalowaniem urządzeń lub instalacji sanitarnych, energetycznych, grzewczych, chłodniczych, lub elektrycznych lub

c) udokumentowane trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie instalowania lub modernizacji urządzeń i instalacji sanitarnych, energetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych, lub 

d) świadectwo ukończenia co najmniej dwu-semestralnych studiów podyplomowych lub równorzędnych, których program dotyczył zagadnień zawartych w zakresie programowym szkoleń określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu (Dz.U. z 2017 r. poz. 1034) lub

e) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia u producenta danego rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii, które w części teoretycznej i praktycznej zawierało zagadnienia w zakresie projektowania, instalowania, konserwacji, modernizacji i utrzymania w należytym stanie technicznym instalacji odnawialnego źródła energii;*

* Osoby zainteresowane ukończeniem szkolenia, o którym mowa powyżej, prosimy o kontakt.

2) nie jest skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu;

3) ukończyła szkolenie podstawowe dla osób ubiegających się o wydanie certyfikatu instalatora mikroinstalacji lub małej instalacji, poświadczone zaświadczeniem, przeprowadzone przez akredytowanego przez UDT organizatora szkoleń w zakresie dotyczącym instalowania danego rodzaju odnawialnego źródła energii; 

4) złożył z wynikiem pozytywnym egzamin przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Prezesa UDT, odpowiednio dla danego rodzaju odnawialnego źródła energii, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia podstawowego.

Instalatorzy zaliczający się do grupy II mogą uzyskać certyfikat bez odbycia szkolenia i bez przystępowania do egzaminu, po spełnieniu warunków podanych w art. 136 ust. 4 ustawy, tzn. muszą posiadać:

 1. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) lub
 2. dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lub w specjalności w zakresie instalacji odnawialnego źródła energii albo urządzeń i instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych, cieplnych i klimatyzacyjnych lub elektrycznych wydany po dniu 1 września 2005 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.).
 3. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych, oraz nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu.

Egzamin Terminy i miejsca najbliższych egzaminów ogłaszane są przez Prezesa UDT najpóźniej na 30 dni przed datą egzaminu i publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Dozoru Technicznego.

Po wybraniu terminu i miejsca egzaminu należy wypełnić Zgłoszenie udziału w egzaminie. Do zgłoszenia należy dołączyć:

 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, wydane przez akredytowanego organizatora szkoleń oraz
 • potwierdzenie dokonania opłaty za egzamin w wysokości 1431,10  
 • Wpłaty należy dokonać na konto oddziału UDT, na terenie którego będzie przeprowadzony egzamin. Numery kont są dostępne tutaj.

Wszystkie trzy dokumenty należy wysłać pocztą lub złożyć osobiście w oddziale UDT (nie później niż 14 dni przed datą egzaminu), na terenie którego będzie przeprowadzony egzamin. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń.

Lista osób przystępujących do egzaminu w określonym terminie i miejscu jest ogłaszana w Biuletynie Informacji Publicznej UDT, w zakładce Ogłoszenia najpóźniej na 10 dni przed terminem egzaminu.

Egzamin składa się z 2 części:
1) teoretycznej – obejmującej test składający się z 24 pytań;
2) praktycznej – obejmującej 3 problemowe zadania praktyczne (w tym co najmniej jedno manualne).

Pytanie testowe jest oceniane w następujący sposób:
1) odpowiedź prawidłowa – 1 punkt;
2) odpowiedź nieprawidłowa lub brak odpowiedzi – 0 punktów.

Problemowe zadanie praktyczne jest oceniane według skali od 0 do 10 punktów, z gradacją co 0,5 punktu.
Część teoretyczna egzaminu trwa 60 minut, a część praktyczna – 90 minut.
W czasie trwania egzaminu osoba zdająca może korzystać z dokumentów odniesienia wyłącznie w przypadku, gdy są one udostępnione przez zespół.

Wynik egzaminu uznaje się za pozytywny, jeżeli zdający:
1)  w części teoretycznej uzyska co najmniej 15 punktów oraz
2)  w części praktycznej uzyska co najmniej 6 punktów za każde problemowe zadanie praktyczne.


Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone w terminie ok. tygodnia od daty jego przeprowadzenia w BIP UDT, w zakładce Ogłoszenia. Jeśli wynik egzaminu jest pozytywny, możesz otrzymać certyfikat.


Warunki uzyskania Certyfikatu Instalatora Mikroinstalacji OZE

W celu otrzymania certyfikatu należy złożyć wniosek o jego wydanie. Wniosek można pobrać TUTAJ. Wypełniony wniosek można wysłać pocztą, drogą elektroniczną przez ePUAP (opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym ePUAP) lub złożyć osobiście w wybranym oddziale terenowym UDT. Do wniosku należy dołączyć wszystkie wymienione w nim dokumenty. W przypadku ubiegania się o certyfikat na podstawie egzaminu są to:

 • oświadczenie o niekaralności – wzór znajduje się TUTAJ
 • oświadczenie o zgodzie lub jej braku na ujawnienie w rejestrze na stronie internetowej UDT danych dot. miejsca pracy lub działalności – wzór TUTAJ
 • dokument potwierdzający jedno z poniższych 
  • kwalifikacje związane z instalowaniem urządzeń lub instalacji sanitarnych, energetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych lub
  • trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie instalowania lub modernizacji urządzeń i instalacji sanitarnych, energetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych, lub
  • ukończenie co najmniej dwusemestralnych studiów podyplomowych lub równorzędnych, których program dotyczył zagadnień zawartych w zakresie programowym szkoleń określonym w przepisach, lub
  • ukończenie szkolenia u producenta danego rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii, które w części teoretycznej i praktycznej zawierało zagadnienia w zakresie projektowania, instalowania, konserwacji, modernizacji i utrzymania w należytym stanie technicznym instalacji odnawialnego źródła energii;
 • potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie certyfikatu. Opłata za wydanie certyfikatu w zakresie jednego rodzaju odnawialnego źródła energii wynosi 357,77 PLN.

Przedłużenie ważności certyfikatu instalatora OZE wydawanego przez UDT: 

Certyfikat Instalatora OZE wydaje się na 5 lat. Ważność certyfikatu można przedłużyć na kolejne 5 lat, po spełnieniu określonych wymagań. Aby odnowić ważność Certyfikatu Instalatora OZE należy wziąć udział w szkoleniu przypominającym dla certyfikowanych instalatorów OZE. To jeden z warunków koniecznych do przedłużenia ważności certyfikatu UDT. Dowiedz się więcej na temat szkoleń przypominających dla instalatorów fotowoltaiki.

Rejestr certyfikowanych instalatorów widnieje na stronie Urzędu Dozoru Technicznego www.udt.gov.pl


Podstawa prawna: 

 1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r. poz. 478) 
 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 – j.t.)
 3. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu (Dz.U. z 2017 r. poz. 1034).
 4. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat za przeprowadzenie egzaminu, wydanie certyfikatu, przedłużenie jego ważności oraz udzielanie akredytacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1038).

Laboratorium Fotowoltaiczne Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk

Laboratorium Fotowoltaiczne Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk